Your message has been sent, you will be contacted soon

Call Me Now!

Sluiten
Home » Nieuws » Uitnodiging 9 maart Algemene voorjaarsvergadering 2017

Uitnodiging 9 maart Algemene voorjaarsvergadering 2017

Het bestuur van LKC wil graag al haar leden uitnodigen om de voorjaarsvergadering bij te wonen en wel op donderdag 9 maart 2017.

Aanvang 20:00 in de keatskoai aan de bachstraat 16 te Leeuwarden.

1. Opening

2. Ingekomen stukken en (bestuurs)mededelingen

3. Notulen najaarsvergadering 2016

4. Jaarverslag 2016

5. Voorstellen AV KNKB (indien aanwezig)

6. Financieel verslag 2016 (penningmeester)

7. Verslag kascontrolecommissie

8. Vaststellen van de begroting 2017

9. Beleid bestuur 2017

10. Pauze

11. Jeugdcommissie

12. Wijziging Huishoudelijk Regelement Voorstel om artikel 17 aan te passen:

– Alleen zij die de kontributie van het betreffende verenigingsjaar hebben betaald, mogen aan de ledenwedstrijden deelnemen Wijzigen in:

– Leden en genodigden mogen aan de ledenwedstrijden deelnemen.

Voor wijziging van het Huishoudelijk Regelement is instemming van minimaal 2/3 van de aanwezige leden nodig.

13. Wedstrijdagenda KNKB/LKC 2017

14. Rondvraag

15. Sluiting